Adatvédelmi tájékoztatás

A tájékoztatás célja
Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Általános Ipartestület (székhely: 1163 Budapest, Margit u. 18.; adószám: 19002969-1-42, bejegyző határozat száma: 42.PK.062185/1990/01, nyilvántartási szám: 01-02-0001763) által a www.ipartestulet16.hu internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon), valamint a székhelyünkön alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában a ügyfeleinket tájékoztassa. Az adatkezelési tájékoztató kizárólag az adatvédelmi tanácsadói tevékenységünkkel összefüggésben értelmezhető. Cégünk egyéb érdekeltségi körébe, tevékenységi körébe tartozó oldalakon önálló adatkezelési tájékoztatót helyeztünk el.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Név: Budapest Főváros XVI. kerületi Általános Ipartestület
Székhely: 1163 Budapest, Margit u. 18.
Telefonszám: +36-70/280-6732
E-mail-cím: info@ipartestulet16.hu

A kezelt személyes adatok köre
Személyes adatot kivételesen kezelünk, tekintettel arra, hogy elsősorban egyéni vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, más jogi személyekkel állunk kapcsolatban és e kapcsolatok során személyes adatokhoz általuk sem férünk hozzá.
A honlapunkon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltéséhez a név, telefonszám, számlázási név és cím, az elektronikus levelezése cím beírása szükséges.
A hírlevelére történő feliratkozáshoz a név és az elektronikus levelezési cím szükséges.
Előzetes információ kéréshez, kapcsolatfelvételhez név, telefonszám és elektronikus levelezési cím szükséges.
Amennyiben magánszemély veszi igénybe a szolgáltatásainkat, a számlázási név és cím kerül rögzítésre, manuálisan a számlázó programunkban.

Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat.
Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Remarketing tevékenységet nem folytatunk így követő kódokat nem ágyaztunk be oldalunkba.

Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvételi és a jelentkezési űrlap kitöltése, valamint a hírlevélre feliratkozás esetén.
Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169. § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).
A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, valamint hírlevelek küldése. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.
A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv.-ben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvételi űrlapon vagy jelentkezési űrlapon keresztül érkező személyes adatokat addig tároljuk, míg annak törlését a feliratkozó nem kéri. A tárhelyünkön automatikus törlődik az adat amint a feliratkozó a számára küldött levélben rákattint a leiratkozás gombra.

A hírlevélre feliratkozott felhasználók személyes adatainak törlése a leiratkozással egyidőben megtörténik.
A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Rendelkezés személyes adatokkal
Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy ügyfelünk személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az ügyfelünk megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a tovább tároljuk a személyes adatot, ezt követően töröljük.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítunk, felhasználunk.

Adatbiztonsági intézkedések
A Budapest Főváros XVI. kerületi Általános Ipartestület a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megadott személyes adatokhoz a Fotósiskola Kft. munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az adatfeldolgozók
A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:
Tárhelyszolgáltató:
A WEB oldalakat és a levelezést biztosító fizikai szerver a Hetzner Gmbh-nál
van elhelyezve pontosabban bérelve:

https://www.hetzner.com/?country=hu

A cég biztonsági minősítése: ISO/IEC 27001 ragaszkodva a szigorú német
adatvédelmi szabályozásokhoz.

https://www.hetzner.com/pdf/en/FOX_Zertifikat_en.pdf

https://www.hetzner.com/pdf/en/Sicherheit_en.pdf

A cég a következő díjakkal rendelkezik:

https://www.hetzner.com/unternehmen/auszeichnungen/

Az adatközpontról itt lehet olvasni:

https://www.hetzner.com/unternehmen/rechenzentrum/

A bérlet szerver jelenleg több cég WEB oldalait is kiszolgálja shared
szolgáltatásként ún. virtuál hosting-ként. (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez).

Könyvelés:

Számlázás:

A személyes adatok tárolása
A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, kartonrendszeren, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a Budapest Főváros XVI. kerületi Általános Ipartestület szerkesztő munkatársai ismernek. Az elektronikus számláink tárolására felhő alapú szolgáltatást veszünk igénybe.

Egyéb információk
Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, ügyfelein a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Budapest 2017-12-20.